terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Studeren met een beperking

In dit artikel gaan we over het (sub)thema Studeren met een beperking in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Een mbo-opleiding kan een stuk lastiger zijn als je een beperking, leerprobleem of blijvende ziekte hebt. Het maken van toetsen wordt bijvoorbeeld moeilijker door dyslexie, lang concentreren kan moeilijker zijn als je ADHD hebt en het verplaatsen tussen klaslokalen duurt wellicht langer als je in een rolstoel zit. Toch moet er voor iedereen een plek zijn op het mbo. Daarom is het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met beperkingen. Studenten met dyslexie kunnen bijvoorbeeld extra tijd krijgen voor het maken van examens, een schoolgebouw moet rolstoeltoegankelijk zijn en docenten kunnen rekening houden met jouw beperking.

Hoewel de meeste scholen hun best doen om een school zo goed mogelijk in te richten voor mensen met een beperking, krijgt JOB toch wel vragen en klachten binnen over de manier waarop het geregeld is. Om die reden vonden wij het belangrijk om het thema ‘Studeren met een beperking’ op te nemen in de JOB-monitor.

Er moet voor iedereen een plek zijn op het mbo.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Heb je een van de volgende leerproblemen, beperking of blijvende ziektes? (Gedragsproblemen (bijv. ADHD, ADD of concentratieproblemen)/Autisme/Dyslexie of dyscalculie/Een blijvende ziekte of aandoening (bijv. migraine, eczeem, epilepsie of diabetes)/Een psychisch aandoening (bijv. depressie, angststoornis of een eetstoornis)/Een beperking in beweging (bijv. niet goed kunnen lopen)/Een functionele beperking (die is een beperking die voor jou het dagelijks leven moeilijker maakt, bijv. stotteren, blind zijn, doof zijn)/Een andere beperking of ziekte)
  • Weten jouw docenten dat je een beperking hebt?
  • Wat vind je van de hulpmiddelen en aanpassingen op school voor jouw beperking?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Ongeveer een derde van de mbo-studenten geeft aan een leerprobleem, blijvende ziekte of beperking te hebben. Bij de meesten van hen (78%) zijn de docenten hiervan op de hoogte. Over de hulpmiddelen en aanpassingen voor hun beperking zijn ongeveer evenveel studenten positief als negatief; vergeleken met vorig jaar is het percentage dat hier positief over is wel iets gedaald. Een opvallend verschil is dat entreestudenten minder vaak aangeven een beperking te hebben dan studenten in andere niveaus. Maar, wanneer zij een beperking hebben zijn hun docenten vaker op de hoogte en zijn zij positiever over de hulpmiddelen en aanpassingen op school.

Wanneer verder wordt ingegaan op de groep studenten met een beperking, blijkt dat zij zich vaker veilig voelen en positiever zijn over de begeleiding wanneer hun docenten weten van hun beperking. Ook beoordelen zij de hulpmiddelen en aanpassingen op school positiever wanneer de informatie vanuit school over rechten en plichten goed op orde is.

Wat vindt JOB?

Helaas krijgt JOB nog wel signalen, vanuit de monitor maar ook via de klachtenlijn, dat nog niet op elke school passend onderwijs goed geregeld is. Uit de monitor komt naar voren dat slechts 32 procent van de studenten positief is over de hulpmiddelen en aanpassingen die worden gedaan op school. Dat vinden we veel te laag, en dit is ook een belangrijk signaal aan de scholen. JOB zou graag zien dat er goed contact is tussen de zorgcoördinator en de docenten, zodat docenten weten hoe ze moeten en kunnen omgaan met de beperkingen van studenten. JOB vermoedt ook dat de informatievoorziening over de extra hulpmiddelen richting studenten tekortschiet, waardoor studenten niet goed weten wat voor beschikbare hulp er is. Dit kan tijdens, maar ook voorafgaand aan de opleiding gebeuren.

 We zien wel een positieve trend in of docenten weten of studenten een beperking hebben. In 2014 gaf nog 29 procent van de studenten aan dat docenten niet van hun beperking, leerprobleem of ziekte weten, nu is dat 22 procent. We hopen dat deze positieve trend zich blijft voortzetten. Want als docenten beter weten waar en student moeite mee heeft, dan kan er ook beter rekening mee worden gehouden.

Wat kun je als studentenraad doen?

Weten jullie als studentenraad de zorgcoördinator/zorgdocent/Steunpunt Handicap+Studie (of welke naam dit op jullie school ook heeft) te vinden? De website www.mbotoegankelijk.nl gaat jullie daarbij helpen! Als studentenraad kun je helpen met het promoten van de website, zodat je medestudenten goed geïnformeerd zijn. Je kan er ook voor kiezen om de website zelf te promoten zodat studenten zelf een kijkje kunnen nemen, of kort en bondig samenvatten wat er op de website staat. Het kan in ieder geval helpen dat je aan je medestudenten laat weten dat ze misschien recht hebben op extra begeleiding. Sommige studenten weten dit namelijk helemaal niet. De school heeft immers geld gekregen om elke student onderwijs te bieden dat past bij zijn of haar kwaliteiten.

In hoofdstuk 10 van de JOB-monitor staan nog meer tips!