terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Lessen

In dit artikel gaan we over het thema Lessen in op de volgende onderwerpen:

Introductie
Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
Hoe zijn de resultaten in 2020?
Wat vindt JOB?
Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Het mbo-onderwijs in Nederland is heel divers. Als mbo-student heb je een enorm keuzeaanbod in opleidingen en scholen. Hoewel iedere opleiding andere vakken aanbiedt, moeten zij allemaal generieke vakken aanbieden. Generieke vakken zijn algemene vakken waarvoor landelijke eisen gelden. Voor alle mbo-opleidingen geldt dat de generieke vakken Nederlands en rekenen moeten worden gegeven. Daarnaast moeten alle mbo-studenten op niveau 4 het generieke vak Engels krijgen. Het is heel lastig om een algemeen beeld over alle lessen van alle vakken te vormen. Daarom is er in deze JOB-monitor voor gekozen om gericht te kijken naar de lessen van de generieke vakken Nederlands, rekenen en Engels. Aangezien de meeste mbo-studenten deze vakken hebben, kan hier een goed landelijk beeld over worden gevormd.

Goed onderwijs begint bij goede lessen. JOB vindt het daarom ook erg belangrijk dat studenten goede lessen krijgen.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van de lessen Nederlands?
  • Wat vind je van de lessen rekenen?
  • Wat vind je van de lessen Engels?

Hoe zijn de resultaten in 2020?

Iets minder dan de helft van de studenten die lessen Nederlands krijgt is positief over deze lessen (46% positief, 36% neutraal, 18% negatief). Ook over de lessen rekenen oordeelt bijna de helft van de studenten positief (44% positief, 34% neutraal, 22% negatief). De helft van de mbo-studenten vindt ten slotte de Engelse lessen goed (50% positief, 31% neutraal, 19% negatief). Ten opzichte van vorig jaar is er niet veel veranderd, maar lijken er vooral iets meer studenten neutraal tegenover de lessen Nederlands, rekenen en Engels te staan. Daardoor zijn zij gemiddeld minder vaak uitgesproken positief óf negatief over de lessen Nederlands, en iets minder positief maar ongeveer even negatief over rekenen en Engels.

Bol-studenten zijn positiever over de lessen Engels dan bbl-studenten. Van de bol-studenten geeft namelijk 52 procent aan de Engelse lessen (heel) goed te vinden, tegenover 43 procent van de bbl-studenten. Over de lessen Nederlands en rekenen verschilt het oordeel van bol- en bbl-studenten niet.Entreestudenten zijn over de lessen Nederlands en rekenen een stuk positiever dan studenten in andere niveaus. Het lijkt erop dat hoe hoger het niveau, hoe minder positief het oordeel van een student over de Nederlandse les en rekenles. Over de lessen Engels zijn entreestudenten juist het minst positief. Studenten in niveau 4 vinden de Engelse lessen het vaakst goed, gevolgd door niveau 2-studenten.

Wat vindt JOB?

Nederlands
Voor de lessen Nederlands geldt ook dat we blijven aankaarten bij het ministerie van OCW en de MBO Raad dat er een groep studenten is die geen lessen Nederlands krijgt (8 procent), maar wel een verplicht examen moet doen.

Rekenen
Als JOB houden we de kwaliteit van de lessen en toetsen van rekenen goed in de gaten. We willen namelijk niet dat studenten de dupe worden van praktische problemen rond het organiseren van het onderwijs en de afname van examens. Zoals de studenten al aangeven, hebben ze recht op les van een goede docent. Dit blijft JOB uitdragen naar het ministerie van OCW, de MBO Raad en de politiek.Verder blijven we er bij deze partijen op hameren dat we het zorgelijk vinden dat sommige studenten geen lessen rekenen krijgen, maar wel examen moeten doen (14 procent). We vinden het oneerlijk dat deze groep studenten onvoorbereid een toets moet maken.

EngelsVan de niveau 4 studenten die examen moeten doen in Engels, geeft 13 procent aan geen les te krijgen. Dat baart ons zorgen, want deze studenten moeten dus onvoorbereid een examen doen. Terwijl dit examen wel meetelt voor hun diploma. JOB blijft dit dan ook uitdragen naar het ministerie van OCW, de MBO Raad en de politiek.

Wat kun je als studentenraad doen?

Het is erg belangrijk dat studenten goede lessen krijgen. Lessen vormen namelijk de basis voor goed onderwijs. Het kan zijn dat jouw school minder goed scoort dan gemiddeld. Het is dan verstandig om uit te zoeken waar dat aan ligt. Als Studentenraad kun je dit bijvoorbeeld doen door een extra onderzoek te starten naar dit onderwerp. Je kunt dit bijvoorbeeld doen door een eigen enquête te starten. Voorbeelden van vragen die je kunt stellen zijn:

  • Vind je dat je goed voorbereid bent op het examen?
  • Vind je de lessen leerzaam?
  • Vind je dat de docent duidelijk uitleg geeft?
  • Vind je het lesmateriaal dat je gebruikt nuttig?
  • Vind je het belangrijk dat je deze vakken krijgt?

Daarnaast is het natuurlijk interessant om te kijken of studenten de andere lessen wel goed vinden. Je kunt daarvoor ook een enquête starten.

Mocht je het alsnog lastig vinden om te bepalen waar het aan kan liggen dat je school niet goed scoort? Er zijn meer tips in de volledige JOB-monitor rapportage. Neem gerust ook contact op met JOB en kijk in hoofdstuk 4 van de JOB-monitor voor nog meer tips.