terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Lessen

In dit artikel gaan we over het thema Lessen in op de volgende onderwerpen:

  • Introductie
  • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
  • Wat zijn de resultaten van 2022?
  • Wat vindt JOB?
  • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Het mbo-onderwijs in Nederland is heel divers. Als mbo-student heb je een enorm keuzeaanbod in opleidingen en scholen. Hoewel iedere opleiding andere vakken aanbiedt, moeten zij allemaal generieke vakken aanbieden. Generieke vakken zijn algemene vakken waarvoor landelijke eisen gelden. Voor alle mbo-opleidingen geldt dat de vakken Nederlands en rekenen moeten worden gegeven. Daarnaast moeten alle mbo-studenten op niveau 4 het vak Engels krijgen. Het is heel lastig om een algemeen beeld over alle lessen van alle vakken te vormen. Daarom is er in de JOB-monitor voor gekozen om gericht te kijken naar de lessen van de generieke vakken Nederlands, rekenen en Engels. Aangezien de meeste mbo-studenten deze vakken hebben, kan hier een goed landelijk beeld over worden gevormd.

Goed onderwijs begint bij goede lessen. JOB vindt het daarom ook erg belangrijk dat studenten goede lessen krijgen.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

  • Wat vind je van de lessen Nederlands?
  • Wat vind je van de lessen rekenen?
  • Wat vind je van de lessen Engels?
  • Wat vind je van de online lessen die je vanuit thuis volgt?

Wat zijn de resultaten in 2022?

Iets minder dan de helft van de studenten die lessen Nederlands krijgt is positief over deze lessen (47% positief, 37% neutraal, 16% negatief). Ook over de lessen rekenen oordeelt bijna de helft van de studenten positief (44% positief, 35% neutraal, 21% negatief). De helft van de mbo-studenten vindt ten slotte de Engelse lessen goed (52% positief, 31% neutraal, 17% negatief). Ten opzichte van twee jaar geleden is er niet veel veranderd.

Entreestudenten zijn een stuk positiever over de lessen Nederlands en rekenen dan studenten op andere niveaus. Hoe lager het niveau, hoe positiever het oordeel over de lessen Nederlands en rekenen. Voor de lessen Engels is dat omgekeerd: entreestudenten zijn juist het minst positief over de Engelse lessen. Van de bol-studenten vindt een groter deel de lessen Engels (heel) goed dan van de bbl-studenten. Over de lessen Nederlands en rekenen verschilt het oordeel van deze twee groepen studenten niet. Ten slotte zijn mannelijke studenten vaker positief over de rekenlessen dan vrouwelijke.

Wat vindt JOB?

We zijn blij om te zien dat bijna de helft van de studenten positief is over de lessen Nederlands, rekenen en Engels. Wat we vreemd vinden is dat er studenten aangeven dat ze geen lessen rekenen of Nederlands krijgen. Van de niveau 2, 3, en 4 studenten, die examen Nederlands moeten doen wat meetelt voor hun diploma, geeft in totaal dertien procent aan geen lessen Nederlands te krijgen. Van de niveau 4 studenten, die Engels examen moeten doen, geeft zeventien procent aan geen lessen Engels te krijgen. Deze studenten moeten dus onvoorbereid een examen doen. Dit vinden wij niet kunnen want deze resultaten tellen wel mee voor hun diploma!

Rekenen
Alle mbo studenten moeten tijdens hun opleiding een rekenexamen maken, in het verleden was dit enkel een inspanningsverplichting, maar voor niveau 2 t/m 4 studenten die vanaf september 2022 starten zal dit resultaat meetellen voor hun diploma. Het is dus erg belangrijk dat alle mbo studenten goed rekenonderwijs krijgen. We vinden het jammer om te zien dat bijna 1 op de 5 studenten aangeeft geen rekenlessen te krijgen. Dit maakt ons zorgen, want studenten moeten hier wel examen in doen.

 Als JOB staan we achter de nieuwe visie op het rekenonderwijs in het mbo waarbij de rekenonderwerpen beter aansluiten bij de studierichting van de student. We hopen dan ook dat instellingen ervoor kiezen om zelf een instellingsexamen te ontwikkelen waarbij hetzelfde maatwerk geboden kan worden. Bij JOB hebben we veel vragen en zorgen over het rekenexamen gekregen, dit is terug te lezen in de klachtenrapportage. Studenten geven bijvoorbeeld aan dat het rekenonderwijs van slecht niveau is, dat rekendocenten vaak niet bevoegd zijn of dat ze weinig vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Als JOB zullen we ons ervoor inzetten om dit aan te kaarten en te verbeteren.

Nederlands

Ook moeten mbo studenten tijdens hun opleiding een centraal examen voor Nederlands doen. De resultaten van dit examen tellen bij niveau 2,3 en 4 studenten mee voor hun diploma. We zijn blij om te zien dat er maar een kleine groep studenten ontevreden (16%) is over de Nederlands lessen, hoewel we natuurlijk hopen dat alle studenten goede lessen ontvangen. Wel zijn we verbaasd over de groep studenten (13%) die aangeven geen Nederlands lessen te krijgen terwijl ze hier wel verplicht examen in moeten doen. Dit zullen we dan ook bij het ministerie van OCW en de MBO Raad aankaarten.

Online onderwijs

Maar 26 procent is positief over de online lessen, hier zijn we als JOB natuurlijk niet tevreden mee. Tot nu toe hebben we nog onvoldoende bewijs gezien dat online onderwijs bijdraagt aan de onderwijskwaliteit. Ook in ons panelonderzoek gaven studenten aan dat ze niet goed thuis konden studeren. Dit kwam vooral doordat ze de lessen minder goed vonden dan op school, maar ook doordat ze zich thuis minder goed konden concentreren. Als JOB vinden we dan ook dat fysiek onderwijs de norm zou moeten blijven en dat er strenge voorwaarden gesteld moeten worden aan online onderwijs. Dit zullen we dan ook aankaarten bij het ministerie van OCW.

Wat kun je als studentenraad doen?

De studentenraad kan met de JOB-monitor, maar ook op school achterhalen of de lessen rekenen goed genoeg zijn en of alle studenten deze lessen wel krijgen. Daarnaast kan de studentenraad aan het schoolbestuur voorstellen om bijlessen voor studenten te regelen wanneer ze extra hulp bij rekenen kunnen gebruiken. Om studenten van goede informatie te voorzien over de nieuwe rekenexamens heeft JOB in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een infographic gemaakt. Deze kun je vinden bij extra informatie.

Ook bij Nederlands helpt het om bij klachten contact met JOB op te nemen via de klachtenlijn. Wij sturen deze klachten door zodat we ervoor kunnen zorgen dat verkeerde vragen niet meer meetellen in een examen. Een studentenraad kan hun adviesrecht gebruiken om mee te denken over boeken die actueel zijn en passen bij jullie school.

Wil je nog meer achtergrondinformatie over Nederlands, Engels en rekenen? Lees dan hoofdstuk 3 van de JOB-monitor. Bij vragen kun je altijd contact opnemen met de JOB!