terug naar ‘school verbeteren’

Dit zegt JOB over

Informatie

In dit artikel gaan we over het thema Informatie in op de volgende onderwerpen:

 • Introductie
 • Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?
 • Wat zijn de resultaten van 2022?
 • Wat vindt JOB?
 • Wat kun je als studentenraad doen?

Introductie

Studenten krijgen heel veel informatie over hun school en opleiding via verschillende manieren. Zo moeten ze van tevoren bepalen welke studie ze willen doen, tekenen ze een onderwijsovereenkomst (OOK) en krijgen ze te maken met een studentenstatuut en de onderwijs- en examenregeling (OER). Naast dit alles krijgen ze op veel meer manieren informatie over hun studie. Een terugkerend onderwerp in de klachten die we bij JOB binnenkrijgen is dat studenten niet altijd op de hoogte zijn van hun rechten, de regels en de afspraken. Deze informatie zou duidelijk en makkelijk te vinden moeten zijn. Voor studenten en studentenraden is het dus belangrijk om te weten wat hun rechten en plichten zijn. Het is belangrijk dat je tijdens je studie goede en duidelijke informatie krijgt.

Welke vragen zijn er gesteld over dit onderwerp?

 • Wat vind je van hoe school je op de hoogte houdt over hoe het met je gaat in je studie?
 • Wat vind je van de informatie die school je geeft over je rechten en plichten?
 • Wat vind je van hoe school omgaat met klachten?
 • Vragen de docenten wat je van de lessen vindt?
 • Wat vind je van de informatie die je kreeg over de hoogte van de schoolkosten?

Wat zijn de resultaten van 2022?

Ruim een derde van de studenten vindt de informatie die ze van school krijgt goed (35%), de meeste studenten zijn niet positief en niet negatief over de informatievoorziening (37%). Iets minder dan dertig procent van de studenten is niét tevreden met de informatie vanuit school. We zien dat, in vergelijking met twee jaar geleden, iets meer mbo’ers tevreden zijn en iets minder mbo’ers ontevreden zijn over hoe ze door school worden geïnformeerd. Dit totaaloordeel gaat dus over informatie over het verloop van de studie, rechten en plichten, omgang met klachten, kwaliteit van de lessen en de hoogte van de school­kosten.

Studenten van roc’s en vakinstellingen zijn in hun totaaloordeel vaker positief (35 en 36%) over de informatievoorziening die ze van school krijgen dan studenten van aoc’s (30%). Meer dan de helft (54%) van de entreestudenten is in hun totaaloordeel positief over de informatie die ze van school krijgen. Dat zijn er duidelijk meer dan studenten op de andere niveaus; hoe hoger het niveau, hoe minder positief studenten zijn (niveau 2 40% - niveau 3 35% - niveau 4 33%).

Wat vindt JOB?

Verbetering rechtspositie mbo-student

Vanaf het schooljaar 2023-2024 wordt de onderwijsovereenkomst (OOK) afgeschaft. De rechten en plichten van mbo-studenten worden vanaf dat moment in de Wet op Educatie en Beroepsonderwijs (WEB) en het studentstatuut van de school opgenomen. Het doel hiervan is de rechtspositie van de mbo-student te verbeteren zodat er meer gelijkheid komt tussen alle studenten. In de WEB zullen vanaf augustus 2022 rechten over schorsing en verwijdering worden opgenomen. Daarnaast zal er dan ook een aanpassing in de wet komen die ervoor zorgt dat scholen hun informatievoorziening over rechten en plichten verbeteren. Elke school moet een toegankelijke plek hebben waar studenten naartoe kunnen met hun klachten. Zij kunnen de student vervolgens doorsturen naar de juiste persoon of commissie. We zijn blij om te zien dat één op de drie studenten positief is over hoe school omgaat met klachten en dat dit aantal is gegroeid sinds 2020. We hopen dat de aanpassing in de WEB voor nog meer verbetering in informatievoorziening zal zorgen.

Hoe beter school volgens de studenten omgaat met klachten, hoe hoger het rapportcijfer dat studenten aan de school geven. Daarnaast voelen studenten zich ook veiliger op school wanneer er goed omgegaan wordt met klachten.

Het studentstatuut

Eén op de drie studenten is positief over de manier waarop school hen op de hoogte houdt van hun rechten en plichten, maar tien procent zegt hierover geen informatie te hebben gekregen. Als JOB vinden we het belangrijk dat alle studenten op de hoogte zijn van hun rechten en plichten en dat zij weten waar ze informatie hierover kunnen vinden. In het studentstatuut of -reglement staan de afspraken tussen school en student. Hier kun je bijvoorbeeld informatie vinden over het bindend studieadvies (BSA), wat de regels zijn bij ziekte, hoe school omgaat met klachten enzovoort.

Bindend studieadvies

Studenten die aan een opleiding willen beginnen hebben toelatingsrecht, dat betekent dat een opleiding studenten niet mag weigeren wanneer ze aan de opleidingseisen voldoen. Als onderdeel van het toelatingsrecht werd het bindend studieadvies (BSA) ingevoerd. Dat houdt in dat studenten in hun eerste jaar een positieve of negatieve beoordeling krijgen op basis van hun resultaten en studievoortgang. In het eerste studiejaar hebben studenten dan ook recht op een studievoortgangsgesprek. Eén op de vijf studenten geeft aan niet goed op de hoogte gehouden te worden over hoe het gaat met hun studie: dit vinden we te veel. Meer informatie over het BSA is terug te vinden in de handreiking studieadvies van de MBO Raad.

 We merken vaak dat het BSA voor veel studenten onduidelijk is en dat er nog veel fout gaat. Dit zien we terug in de klachtenrapportage. Het BSA zou als doel moeten hebben om de studievoortgang bij te houden en te verbeteren, maar ook studiehouding, gedrag en motivatie worden soms meegenomen in het advies. Aangezien dit niet altijd duidelijk is en studenten hiervan niet altijd goed op de hoogte gehouden worden zijn wij geen voorstander van het BSA. We hebben niet het idee dat dit zorgt voor een goede begeleiding en we zien dan ook het liefst dat een studieadvies niet bindend is. In het nieuwe coalitieakkoord staat aangegeven dat de voor- en nadelen van het BSA worden geëvalueerd en dat het bindende aspect opnieuw wordt afgewogen. We hopen dat dit gaat veranderen en we denken als JOB graag mee.

Wat kun je als studentenraad doen?

De studentenraad heeft vier rechten:

 • Instemmingsrecht – De studentenraad moet akkoord zijn met een beslissing van het College van Bestuur (CvB)
 • Adviesrecht – De studentenraad heeft het recht om het CvB te adviseren
 • Initiatiefrecht – De studentenraad kan een voorstel doen aan het CvB 
 • Informatierecht – Het CvB moet de studentenraad informatie geven zodat ze hun taak goed kunnen uitvoeren.

Het is belangrijk dat de studentenraad beslissingen van het CvB weet welk recht ze hebben. Zo kunnen ze opkomen voor de belangen van alle studenten. Op het studentstatuut hebben ze bijvoorbeeld instemmingsrecht. Dat betekent dat ze eens moeten zijn met wat er in het statuut staat. Het is dus belangrijk om na te gaan of deze regels duidelijk zijn, of er onderwerpen zijn waar nog geen regels over zijn en of de regels eerlijk zijn voor alle studenten.

Om ervoor te zorgen dat studenten op de hoogte zijn van deze regels is het belangrijk om het studentstatuut zo toegankelijk mogelijk te maken. Zorg dat deze makkelijk te vinden en te bereiken is en dat deze geschreven is in begrijpelijke taal.

Als alles goed vindbaar is, is het natuurlijk ook belangrijk om studenten hiervan op de hoogte te houden. De studentenraad kan uitleg geven over de OER, het studentstatuut en het schoolkostenbeleid. Dit kan via social media, op een online leeromgeving of in de klassen.

Check de beschikbaarheid van de informatie op jouw school - Als jouw school niet goed scoort op deze punten, kan dat aan meerdere dingen liggen. Allereerst is het handig om als studentenraad te kijken of alle informatie die je al student nodig (kunt) hebben makkelijk te vinden is. Dat kun je doen door te checken of de volgende dingen makkelijk te vinden zijn op jullie school:

 • Waar kun je de OER vinden?
 • Waar kun je het Studentenstatuut vinden?
 • Wat zijn de toelatingseisen voor de opleiding tot… (kies opleiding op jullie school)?
 • Waar vind je de regels over schoolkosten?
 • Waar vind je de regels over het bindend studieadvies (BSA)?
 • Waar vind je de regels over vrijstellingen?
 • Waar vind je de regels over vakevaluaties?
 • Waar vind je de regels over het inzien van gemaakte toetsen/examens?

Door deze vragen te beantwoorden krijg je snel inzichtelijk welke informatie niet te vinden is. Door jullie initiatiefrecht in te zetten kunnen jullie dit probleem aankaarten bij het College van Bestuur. Jullie input hiervoor is enorm belangrijk aangezien jullie de stem zijn van de gebruikers van deze informatie.

Meer hulp nodig? Neem dan gerust contact op met JOB. Kijk ook even in Hoofdstuk 4 van de JOB-monitor voor nog meer informatie!